ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE, DIN TRANSILVANIA

26 de puncte pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Bistrița, joi, 31 august

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa sunt convocaţi la şedinţa care a fost programată pentru joi, 31 august 2017. Şedinţa se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa, va începe la ora 16.00, iar ordinea de zi cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa;
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Chereji Adrian Florin;
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Morar Olivia Diana;
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului local al municipiului Bistriţa;
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa;
6. Proiect de hotărâre privind „Planul local de măsuri 2017-2018 privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Bistriţa”;
7. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor afectate în urma accidentului produs de explozia care a avut loc la data de 19.10.2016, care se află în situaţii deosebite, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului teren, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în str. Gavril Tripon nr. 17, aferent Liceului Tehnologic Forestier Bistriţa;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între Municipiul Bistriţa şi Comunitatea Cultului Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică – Comunitatea nr. 5 Bistriţa, în vederea reglementării situaţiei centralei termice care deserveşte Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei protocoalelor încheiate pentru camerele de cămin în regim de internat situate în corpul B din incinta Colegiului Tehnic „Grigore Moisil”, proprietatea publică a municipiului Bistriţa;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în municipiul Bistriţa, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistriţa;
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la contractul de concesiune nr. 6265/08.04.1997, încheiat cu RENOLA COM S.R.L. „în faliment”, având ca obiect terenul situat în Piaţa Petru Rareş, nr. 2A;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, în municipiul Bistriţa;
14. Proiect de hotărâre privind încredinţarea mandatului special domnului administrator public George Avram, în calitate de reprezentant al municipiului Bistriţa, să voteze, în numele şi pe seama municipiului Bistriţa, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziţie publică nr. 1908/02.09.2016 a Serviciului public de salubrizare, respectiv „Activitatea de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud”, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S.C. SUPERCOM S.A., prin încheierea Actului adiţional nr. 4;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie a terenului din L2 – subzona de locuire individuală în subzona M1a – subzona mixtă, în vederea realizării unei construcţii cu destinaţia de alimentaţie publică”, teren situat în intravilanul municipiului Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, str. Calea Dejului, nr. 12, beneficiar S.C. Aurora SZ S.R.L. prin Salvan Eusebiu;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezabilitate pentru două obiective de investiţii cu destinaţia de Capelă mortuară în localităţile componente Viişoara şi Sărata, municipiul Bistriţa;
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Liceul de Muzică ,,Tudor Jarda”, str. Alexandru Odobescu nr. 8, municipiul Bistriţa”;
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiţii „Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistriţa”, judeţul Bistriţa-Năsăud;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea şi modernizarea corpului A (corp liceu), Colegiul Naţional Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr. 8”, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Bistriţa cu Judeţul Bistriţa-Năsăud şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centrul Judeţean de Radioterapie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa”;
21. Informarea nr. 48973/09.08.2017 a Direcţiei Patrimoniu şi a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic, cu privire la adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud cu nr. IID9937/09.06.2017 care cuprinde observaţii privind Hotărârile nr. 32, 33/23.03.2017 ale Consiliului local al municipiului Bistriţa;
22. Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud nr. IID14348/03.08.2017, plângere prealabilă referitoare la Hotărârile Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 87, 88/2017, Informarea nr. 64416/16.08.2017 a Biroului Resurse Umane, Organizare şi Informarea nr. 64416/08.08.2017 a Direcţiei Administraţie Publice, Juridic;
23. Plângerea prealabilă nr. 66844/16.08.2017 formulată de Asociaţia Bistriţa Civică, Bălan Marius Horea, Chereji Adrian Florin şi Crăciun Silivan, împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 56/04.05.2017 şi Informarea comună nr. 69144/24.08.2017 a Direcţiei Economice şi a Direcţiei Administraţie Publice, Juridic;
24. Plângerea prealabilă nr. 62478/28.07.2017 formulată de Organizaţia Judeţeană a Partidului Naţional Liberal Bistriţa-Năsăud împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 71/2017 şi Informarea comună a Direcţiei Administraţie Publice, Juridic şi a Arhitectului Şef;
25. Informarea nr. 62206/26.07.2017 a Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa privind activitatea asistenţilor personali, desfăşurată în semestrul I al anului 2017.