ACTUALITATE

Actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 10 februarie 2022

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative

Proiectul de lege aprobat de Guvern introduce o nouă procedură, pre-insolvenţa – acordul de restructurare – şi modifică substanţial procedura concordatului preventiv.

Acordul de restructurare se adresează debitorilor aflaţi într-o fază incipientă a stării de dificultate, în care nu se resimte încă presiunea creditorilor (prin declanşarea unor executări silite), dar în care indicatorii de natură financiară şi/sau non-financiară semnalează deja nevoia de a interveni pentru a preveni o situaţie de insolvenţă. Este o procedură în cea mai mare parte extrajudiciară, negocierile debitorului cu creditorii fiind desfăşurate out-of-court, fără existenţa unor constrângeri de timp sau procedurale, instanţa fiind sesizată abia la final, când acordul de restructurare a fost aprobat de creditori, cu majorităţile prevăzute de Directivă.

Dacă starea de dificultate este mai serioasă, fiind previzibilă declanşarea urmării de către creditori sau au fost deja începute executări silite individuale, debitorul are la dispoziţie o procedură de restructurare mai complexă, concordatul preventiv.

Comunicatul Ministerului Justiţiei: https://www.just.ro/guvernul-a-adoptat-astazi-proiectul-de-lege-care-transpune-directiva-europeana-in-domeniul-restructurarii-preventive-companiile-romanesti-vor-avea-acces-la-cadre-de-restructurare-imbunatatite-si-l/

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 noiembrie 2021

Proiectul de lege vizează ratificarea noului Acord dintre Guvernele României şi Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 noiembrie 2021.

Faţă de prevederile acordului în vigoare, noul document prevede recunoaşterea anumitor diplome şi certificate de nivel preuniversitar din Republica Moldova care nu intră în domeniul de aplicare ratione materiae al Acordului în vigoare şi a căror recunoaştere a fost solicitată în România. Este vorba despre diploma de absolvire a liceului, diploma de absolvire a învăţământului mediu general, diplomele de absolvire a colegiilor şi a şcolilor medicale de bază cu o durată de minimum 3 ani de studiu, după absolvirea şcolii generale de 9 ani de studiu.

De asemenea, vor fi recunoscute atestatele de studii medii de cultură generală din Republica Moldova eliberate înainte şi după 2011, studiile universitare de scurtă durată cu studii din învăţământul terţiar non-universitar, precum şi diplomele şi certificatele obţinute la absolvirea studiilor postuniversitare, a studiilor de specializare postuniversitare şi a cursurilor de perfecţionare de nivel postuniversitar.

II. HOTĂRÂRE DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.”- S.A. a unor bunuri de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Craiova şi Iaşi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea IC, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

Actul normativ aprobat stabileşte unele măsuri în scopul actualizării situaţiei imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra – Târgu Mureş din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov – Târgu Mureş -Cluj – Oradea”.
Ca urmare a finalizării întocmirii documentaţiilor cadastrale, au fost identificate diferenţe de categorie de folosinţă şi poziţionare intravilan/extravilan, ceea ce a dus la modificări privind bugetul prevăzut pentru despăgubiri.

Astfel, va fi returnată la bugetul de stat suma de 179.017,04 lei, care reprezintă diferenţa între suma devenită disponibilă în urma noului raport de evaluare şi sumele necesare pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor rezultate ca urmare a dezmembrării şi pentru imobilele ce urmează a fi expropriate şi care nu au fost prevăzute în hotărârea iniţială.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”

Hotărârea de Guvern prevede reaprobarea noilor indicatori tehnico – economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”. Valoarea investiţiei totale se ridică la suma de 227,834 milioane lei, inclusiv TVA.

Obiectivul de investiţii are următoarele componente:

lucrări de dragaj pentru aducerea la cota proiectată a bazinelor şi şenalelor din Portul Constanţa în zonele prevăzute în studiul de fezabilitate;

adâncirea bazinului „Portului de lucru”, de la -7 la -9 metri, inclusiv a şenalului de acces către acesta;

lucrări pentru asigurarea stabilităţii cheurilor în „Portul de lucru” şi prelungirea platformei din spatele cheului, inclusiv lucrări de dragaj adiacent cheurilor;

achiziţionarea unui sistem hidrografic, inclusiv o navă de măsurători.

Finanţarea investiţiei se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

Obiectivul de investiţii este inclus în Master Planul General de Transport al României.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de paşapoarte

Hotărârea de Guvern vizează adaptarea situaţiei organizatorice a serviciilor publice comunitare de paşapoarte la realitatea actuală şi alinierea la normele legislative în vigoare. Astfel, pentru o mai bună funcţionare a serviciilor publice comunitare, modificările şi completările introduse stabilesc:

posibilitatea redimensionării numărului de posturi existent în statele de funcţii, raportat la volumul activităţilor înregistrate la nivelul serviciilor publice comunitare de paşapoarte într-o perioadă relevantă de timp , respectiv 3 ani;

în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor vacante, comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din specialişti ai Direcţiei Generale de Paşapoarte

procedura de urmat în cazul suspendării sau reluării activităţii punctelor de lucru ale serviciilor publice comunitare de paşapoarte, precum şi al desfiinţării acestora, se stabileşte prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei Generale de Paşapoarte, în mod simetric modului în care aceste puncte de lucru au luat fiinţă;

eliminarea prevederilor referitoare la funcţionarii publici, având în vedere faptul că în statele de organizare ale Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice comunitare de paşapoarte nu sunt prevăzute astfel de posturi

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, precum şi trecerea unor construcţii şi amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba
Hotărârea de Guvern a fost aprobată

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi repartizarea acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Executivul a aprobat alocarea sumei de 66,8 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru a asigura, şi în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022, programul de masă caldă pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

Guvernul a stabilit majorarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev ce va fi luat în considerare în cursul acestui pentru a asigura fondurile necesare plăţii majorate a salariilor în sistemul de învăţământ şi pentru o mai bună finanţare a cheltuielilor materiale.
Astfel, valoarea coeficientului 1 aferent anului 2022 pentru cheltuielile salariale creşte cu 4,5% comparativ cu anul 2021, respectiv de la valoarea de 6.111 lei la valoarea de 6.386 lei.

Valoarea coeficientului 1 aferent anului 2022 pentru cheltuielile materiale se majorează cu 7,8% faţă de anul 2021, respectiv de la valoarea de 450 lei la valoarea de 485 lei. De asemenea, coeficienţii de diferenţiere pentru costurile-standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile materiale, în mediul rural, au crescut cu 5% în anul 2022 faţă de anul 2021.

Aceste valori stau la baza:

alocării sumelor necesare inspectoratelor şcolare în vederea finanţării cheltuielilor salariale ale unităţilor de învăţământ de stat;

calculării bugetelor autorităţilor publice locale în vederea alocării sumelor pentru finanţarea cheltuielilor materiale aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a bugetelor unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditate, pentru finanţarea cheltuielilor salariale şi materiale.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti

Direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Executiv.

De asemenea, acestea preiau activităţile, posturile, personalul aferent şi patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, inclusiv personalul aferent structurilor-suport de la Direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, respectiv Direcţia pentru Sport şi tineret a Municipiului Bucureşti, care îşi schimbă denumirea, ca urmare a divizării parţiale.

Actul normativ prevede, totodată, noile atribuţii prin care se asigură implementarea la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile politicilor familiale, demografice şi în domeniul tineretului.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2021 şi la Tokyo la 22 decembrie 2021 între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală şi a Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

Două scheme de ajutor de stat în domeniul energiei, finanţate din fonduri naţionale şi europene, vor fi continuate până la sfârşitul anului 2023, potrivit Hotărârii aprobate de Guvern.

Este vorba despre susţinerea investiţiilor care valorifică sursele regenerabile de energie şi de eficienţă energetică, stimulând astfel utilizarea surselor mai puţin exploatate, respectiv biomasa, biogazul, geotermalul.

Prin Hotărârea de Guvern se aprobă schema de ajutor de stat ce are ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă, cu dublu rol: realizarea de economii a consumului de combustibili şi evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili.

Cele două scheme de ajutor de stat se aplică până la 31 decembrie 2023, iar sumele se alocă din fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporţie de 85% şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat – 15%.

Potenţiali beneficiari ai schemelor de ajutor de stat pot fi întreprinderi care produc energie şi unităţi administrativ-teritoriale sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară care realizează sau modernizează instalaţii ce produc energie.

Bugetul estimat al schemei de ajutor de stat pentru susţinerea investiţiilor care valorifică sursele regenerabile de energie şi de eficienţă energetică, stimulând astfel utilizarea surselor mai puţin exploatate, respectiv biomasa, biogazul, geotermalul este de 21 milioane de euro, iar al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă, de aproximativ 61 de milioane de euro.

Măsurile luate prin actul normativ fac posibilă continuarea finanţării proiectelor depuse în baza schemelor de finanţare iniţiale, aprobate prin HG nr. 215/2017 şi HG nr. 216/2017. În cadrul celor două apeluri au fost depuse 20 de proiecte care se află în prezent, in diverse stadii de evaluare, dintre care au fost contractate 3 proiecte.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020

Actul normativ aprobat suplimentează cu aproximativ 3,84 milioane lei alocarea Programului naţional de Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Alocarea iniţială de 96,6 milioane lei va creşte la 100,48 milioane de lei, ceea ce va permite finanţarea tuturor celor 22 de proiecte eligibile după procesul de verificare, evaluare şi selecţie.

Implementarea acestei scheme de ajutor de stat contribuie la relansarea economică în urma crizei determinate de pandemia COVID-19, prin dezvoltarea de competenţe digitale la nivelul angajaţilor IMM-urilor.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 221/2020 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 16,8810 ha, din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” SA Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta -Vatra
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului 2792 situat în comuna Moisei, judeţul Maramureş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi
Potrivit hotărârii aprobate de guvern, managementul asistenţei medicale al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci a fost transferat de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi pentru a putea fi demarate investiţii ce vizează modernizarea, consolidarea şi extinderea clădirii spitalului, precum şi extinderea şi diversificarea serviciilor medicale.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din judeţele Argeş, Bistriţa- Năsăud, Brăila, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Mureş, Olt, Suceava,Teleorman, Timiş şi Municipiul Bucureşti pentru organizarea activităţii de vaccinare a populaţiei împotriva COVID-19, pentru organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor, precum şi decontaminarea personalului medico-sanitar şi auxiliar din unităţile spitaliceşti

Autorităţile locale din 11 judeţe şi din municipiul Bucureşti vor fi sprijinite de Guvern pentru organizarea activităţii de vaccinare a populaţiei împotriva Covid-19, a triajului epidemiologic al pacienţilor, precum şi pentru decontaminarea personalului medical din unităţile spitaliceşti.

Executivul a aprobat scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare de urgenţă a 56 construcţii uşoare din elemente modulate dotate cu sisteme de încălzire corespunzătoare pentru instalarea şi punerea lor în funcţiune. Construcţiile modulare vor fi distribuite pentru 25 de spitale şi 3 centre de vaccinare de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, prin Instituţiile Prefectului. Valoarea acestor ajutoare de urgenţă scoase din rezervele de stat este de 808.747 lei (inclusiv TVA).

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti
Actul normativ aprobat reglementează organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sportului, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul stat, ca urmare a reorganizării prin divizare parţială, cu păstrarea activităţii, programelor, personalului şi patrimoniului din domeniul sportului.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Nechifor Dan din funcţia de prefect al judeţului Botoşani

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Gâfu Cristian din funcţia de prefect al judeţului Caraş-Severin

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Paraschivescu Emilia din funcţia de prefect al judeţului Teleorman

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Fârtat Sebastian din funcţia de prefect al judeţului Vâlcea

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Bognar Iosif-Atila din funcţia de subprefect al judeţului Caraş-Severin

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Cornilă Sorin în funcţia de prefect al judeţului Botoşani

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Dragomir Ioan în funcţia de prefect al judeţului Caraş-Severin

27. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Epure Haralambie în funcţia de prefect al judeţului Teleorman

28. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Oprea Mihai în funcţia de prefect al judeţului Vâlcea

29. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Gâfu Cristian în funcţia de subprefect al judeţului Caraş-Severin

30. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Muntean Alin Cuzma în funcţia de subprefect al judeţului Caraş-Severin

31. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Chilat Crina-Fiorela în funcţia de subprefect al judeţului Maramureş

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice în perioada 2021-2030

Ministerul Energiei este mandatat, potrivit Memorandumului aprobat de Guvern, să deruleze proceduri de consultare prealabilă cu reprezentanţii Comisiei Europene – DG Competition – pentru continuarea schemei de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoare şi subsectoare expuse unui risc de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, începând cu anul 2022.

Decizia este luată în contextul creşterii accentuate a preţului energiei şi al politicilor europene de protecţie a mediului şi are în vedere susţinerea activităţii consumatorilor industriali energo-intensivi în condiţii de competitivitate şi păstrarea locurilor de muncă din aceste sectoare.

Această schemă de ajutor de stat a fost implementată de România în perioada 2019-2021. Plata ajutorului de stat s-a efectuat pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019 şi 2020. Valoarea totală a ajutorului de stat pentru 2019 a fost de aproximativ 400 milioane lei pentru 34 de întreprinderi, respectiv de 637,6 milioane pentru un număr de 33 de întreprinderi în 2020.

Companiile din sectoarele energointensive au un rol important în economie, contribuie anual cu aproximativ 6% din PIB, asigură prin plata impozitelor datorate peste 100 de milioane de euro la bugetul de stat şi contribuie la crearea şi menţinerea locurilor de muncă.

Comunicatul Ministerului Energiei: http://energie.gov.ro/ministerul-energiei-continua-demersurile-pentru-prelungirea-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-marii-consumatori-de-energie/

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Energiei din România şi Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, privind cooperarea în domeniul securităţii energetice, precum şi a semnării acestuia de către ministrul energiei
Prin actul normativ se aprobă semnarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova şi Ministerul Energiei din România privind cooperarea în domeniul securităţii energetice. Din partea României, Memorandumul va fi semnat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, cu ocazia şedinţei comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova, desfăşurată la Chişinău în data de 11 februarie 2022.

Cele două părţi vor colabora pentru evaluarea riscurilor, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză în aprovizionarea cu energie şi/sau gaze naturale ale pieţelor din România şi Republica Moldova.

În şase luni de la semnarea Memorandumului de înţelegere, autorităţile din cele două ţări vor elabora Planul comun de acţiuni şi măsuri de solidaritate în caz de criză energetică. La elaborarea Planului comun de acţiune se vor avea în vedere elemente definitorii pentru asigurarea continuităţii în aprovizionarea cu energie electrică şi gaze naturale.

În cazul declarării unei situaţii de criză în sectorul gazelor naturale sau al energiei electrice, ca măsură de solidaritate, cele două părţi vor aplica măsurile prevăzute în Planul comun de acţiune şi vor depune eforturi în sensul coordonării aprovizionării cu gaze naturale şi/sau cu energie electrică. Măsurile de solidaritate nu vor pune în pericol securitatea aprovizionării cu gaze sau electricitate a statului furnizor.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere în domeniul transformării digitale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova

Acest Memorandum reprezintă cadrul general de colaborare între România şi Republica Moldova pentru mobilizarea resurselor tehnice, financiare şi umane în vederea dezvoltării spaţiului digital comun şi transformării digitale.

Documentul încurajează colaborarea bilaterală pentru:

dezvoltarea serviciilor publice electronice,

automatizarea proceselor administrative,

interoperabilitatea sistemelor informatice între România şi Republica Moldova,

recunoaşterea reciprocă a semnăturilor electronice,

implementarea platformelor şi infrastructurilor digitale,

securizarea cibernetică,

facilitarea investiţiilor şi a antreprenoriatului inovativ în domeniul tehnologiei informaţiei,

dezvoltarea societăţii informaţionale,

participarea în comun la proiecte de dezvoltare şi transformare digitală finanţate prin programele de asistenţă financiară ale Uniunii Europene,

transfer de experienţă şi de bune practici în domenii de înfiinţare a instituţiilor responsabile de domeniul cibernetic şi dezvoltare de politici sectoriale,

instruirea resurselor umane din domeniul securităţii cibernetice,

participare în comun la iniţiative, programe şi priorităţi de îmbunătăţire a securităţii cibernetice şi a rezilienţei derulate la nivelul Uniunii Europene sau regional.

Aplicabilitatea Memorandumului începe chiar de la data semnării lui şi el va fi implementat de către o Comisie Mixtă formată, din partea României, de reprezentanţii Autorităţii pentru Digitalizarea României şi Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică din România, respectiv, reprezentanţi ai Agenţiei de Guvernare Electronică şi ai Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică din Republica Moldova.

4. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru promovarea şi valorificarea oportunităţilor de finanţare din cadrul programelor, mecanismelor şi iniţiativelor europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană

Actul normativ prevede măsuri în vederea valorificării oportunităţilor de finanţare din cadrul programelor şi mecanismelor finanţate cu fonduri europene, în aşa fel încât resursele financiare puse la dispoziţie de UE să fie utilizate şi să servească în cel mai bun mod intereselor României.

Măsurile adoptate prin acest memorandum au în vedere:

– Identificarea de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a programelor/mecanismelor/iniţiativelor pentru care nu au fost desemnate, la nivel naţional, Puncte Naţionale de Contact (PNC)/Puncte Focale (PF) sau organisme delegate ale Comisiei Europene

o Aceste Puncte Naţionale de Contact (PNC)/Puncte Focale (PF) sunt menite să ofere asistenţă potenţialilor beneficiari şi au ca responsabilităţi:

furnizarea de informaţii cu privire la programele gestionate centralizat de CE deschise participării ţărilor în domeniul respectiv

consilierea şi sprijinirea potenţialilor beneficiari

monitorizarea proiectelor în derulare şi a rezultatelor acestora

coordonarea echipei locale de experţi (după caz) şi acordarea de sprijin pentru dialogul strategic

menţinerea contactelor cu autorităţile locale/regionale şi cu delegaţiile UE

– Stabilirea, în cadrul Comitetului, a unor măsuri la nivelul PNC/PF aferente ministerelor de resort, pentru o implicare responsabilă în îndeplinirea responsabilităţilor aferente PNC/PF

– Actualizarea informaţiilor cu privire la programele/mecanismele/iniţiativele gestionate centralizat de către CE, vizibile pe site-ul fiecărei instituţii care este desemnată ca PNC/PF sau organism delegat de CE

– Operaţionalizarea de către MIPE, cu sprijinul ministerelor de linie, a unui mecanism de cooperare interinstituţională prin intermediul platformei online „oportunităţi-ue.ro” în care să fie integrate toate sursele de finanţare- ca punct unic de acces pentru sursele de finanţare

– Continuarea demersurilor iniţiate de MIPE în vederea încheierii unei Declaraţii comune şi cu state membre UE, în contextul dezvoltării unui mecanism de cooperare bilaterală interministerială, pentru crearea unor reţele la nivel European de parteneri pentru accesarea fondurilor alocate.

Măsurile au fost propuse în urma discuţiilor avute cu un număr de 500 de participanţi la grupurile tehnice de lucru organizate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi în baza analizei formularelor de feed-back completate de participanţii reuniunile MIPE.

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare Ia construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)

Actul normativ, care vizează aprobarea unui acord bilateral privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră de peste Prut, de la Ungheni, va fi înscris pe agenda şedinţei comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova.

Podul de peste Prut de la Ungheni figurează printre proiectele prioritare de cooperare dintre România şi Republica Moldova incluse în Foaia actualizată de parcurs semnată în data de 23 noiembrie 2021.

În cazul României, construcţia podului de la Ungheni face parte din lucrările la autostrada Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, lucrări cuprinse în Master Planul General de Transport al României eligibile pentru finanţare din fonduri europene 2014-2020, dacă se activează clauza de reformă structurală.

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
Actul normativ a fost aprobat.

IV. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la stadiul proiectelor aflate în implementare la nivelul Ministerului Economiei

2. INFORMARE privind semnarea a trei documente de cooperare bilaterală România-Republica Moldova, în domeniile comunicaţiilor, cercetării şi digitalizării

Guvernul a luat act de Nota de informare privind semnarea a trei documente de cooperare bilaterală România – Republica Moldova în domeniile comunicaţiilor, cercetării şi digitalizării, în perspectiva şedinţei comune cu Guvernul Republicii Moldova, care va avea loc mâine, la Chişinău.

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării propune, prin această notă:

1. Semnarea unui Acord între Guvernul României şi Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internaţional şi a celor de apeluri internaţionale între două state

România se angajează prin acest Acord să sprijine Republica Moldova pentru elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului normativ necesar şi a măsurilor de reglementare în domeniu, pentru armonizarea cadrului de reglementare din Republica Moldova cu cel aplicabil la nivel european, cel puţin în relaţia cu România.
În condiţiile unor tarife rezonabile în domeniu, comunicarea prin mijloace electronice între cetăţeni, mediul de afaceri şi instituţiile din cele două state se va putea dezvolta firesc, cu efecte şi asupra altor sectoare.

De menţionat că semnarea acestui acord va reprezenta o premieră la nivelul Uniunii Europene, România devenind primul stat – parte a regimului RLAH (Roam Like At Home) care semnează un tratat internaţional în materie de roaming fără a fi prejudiciat în vreun fel Regulamentul RLAH al Uniunii Europene.

2. Semnarea unui Memorandum de înţelegere între Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării din România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Republica Moldova, în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării, prin care părţile vor putea lansa competiţii de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domenii de interes comun, cu implicarea cercetătorilor din ambele ţări.

Reprezentând în esenţă un program de cooperare bilaterală, al treilea de acest fel după cele pe care România le-a semnat în 2008 şi 2015 cu Republica Moldova, noul Memorandum întăreşte îndelungata cooperare bilaterală în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării. Partea română va sprijini în continuare demersurile Republicii Moldova de integrare în Spaţiul European de Cercetare, iar consolidarea acestei cooperări este cea mai rapidă şi mai eficientă poartă de acces pentru cooperarea la nivel regional, european şi internaţionale în baza parteneriatelor în domeniu susţinute prin programul pentru cercetare şi inovare al UE, Orizont Europa, şi prin alte programe şi iniţiative europene sau internaţionale.

3. Semnarea unui Memorandum de înţelegere în domeniul transformării digitale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova
Memorandumul a fost detaliat mai sus.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative