ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Consiliul Local va aproba ghidurile de finanţare nerambursabilă pe 2018. Vezi celelalte proiecte de pe ordinea de zi

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa sunt convocaţi pentru prima şedinţă din acest an, programată pentru ziua de miercuri, 31 ianuarie 2018. Şedinţa se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6, de la orele 14.00, iar ordinea de zi cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul: „Centru Intermodal de transport public – str. Gării, Rodnei, Tărpiului, Trandafirilor, Arţarilor”, beneficiar Primăria Municipiului Bistriţa;
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005;
3. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bistriţa, în calitate de partener, la realizarea proiectului: „Centrul Europe Direct Bistriţa”;
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului: „Optimizarea proceselor orientate către cetăţeni prin implementarea Instrumentului CAF la nivelul Primăriei Municipiului Bistriţa”, care va beneficia de finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi extindere Cămin Cultural localitatea componentă Slătiniţa, municipiul Bistriţa”;
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, prin gestiune directă, a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Bistriţa către Direcţia Servicii Publice Bistriţa;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor proprietate privată a Municipiului Bistriţa situate în Bistriţa, Bulevardul Republicii, în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului în care funcţionează Inspectoratul Judeţean în Construcţii Bistriţa-Năsăud;
8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Bistriţa a unor imobile terenuri situate în municipiul Bistriţa, zona Subcetate;
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 64/30.04.2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unui lot de teren în suprafaţă de 684 mp, identificat în CF 74326, nr. topo. 74326, situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sigmir, în vederea edificării unei locuinţe proprietate personală;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în str. Liviu Rebreanu nr. 8, cu destinaţia de „Spaţiu alimentaţie publică” şi numirea comisiei de organizare a licitaţiei;
11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului Bistriţa, în suprafaţă de 8 mp, situat în Bulevardul Andrei Mureşanu – zona Lamă, în vederea amplasării a două construcţii provizorii, în suprafaţă de 4 mp fiecare, pentru comercializare cărţi, ziare şi reviste;
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi serviciile publice de interes local;
14. Diverse.