POLITICĂ

Guvernul a stabilit data petru alegerea primarilor în 30 de localităţi. Ce alte hotărâri au mai fost adoptate?

Actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 19 mai 2021

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE LEGE privind regimul deşeurilor

2. PROIECT DE LEGE privind depozitarea deşeurilor

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Tratatului între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, a Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării, achiziţionării de calculatoare şi privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2021 – 2027 pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi a metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice

3. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

4. HOTĂRÂRE pentru retragerea statutului de recunoaştere a utilităţii publice „Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România”

5. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

6. HOTĂRÂRE privind reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 martie 2021 şi la Paris la 15 martie 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor

9. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea

10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea, consolidarea şi dotarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele, corpul de clădire C1 – Spital nou, municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman”

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Stejaru, judeţul Teleorman

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ludoş, judeţul Sibiu

13. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Alba, din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Braşov, Dolj, Arad, Buzău, Galaţi, Hunedoara, Constanţa, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Vrancea, Cluj şi municipiul Bucureşti din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
15. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil – teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
17. HOTĂRÂRE pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2021
18. HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale
19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a Drumului Naţional DN 3, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 48+080 – 49+100; 49+800 – 50+000; 51+100 – 51+500; 51+560 – 52+000; 57+700 – 58+000; 58+030 – 58+330; 62+600 – 62+800; 64+000 – 64+400; 70+200 – 70+400; 80+000 – 80+200; 84+900 – 85+300; 99+600 – 99+800; 103+400 – 104+000; 106+300 – 106+900”, de pe raza localităţilor Lehliu Gară, Ileana, Lehliu Sat, Lupşanu, Vlad Ţepeş, Independenţa şi Grădiştea, judeţul Călăraşi

21. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900”, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

22. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Constanţa

23. HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

24. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

25. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

27. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului naţional privind măsurile necesare pentru implementarea Recomandării Consiliului privind accesul la protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele care desfăşoară o activitate independentă (2019/C 387/01)

VI. INFORMĂRI

1. INFORMARE cu principalele concluzii şi propuneri rezultate în urma desfăşurării convocării de pregătire pentru apărare a persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul administraţiei publice, la nivel central şi local

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 7 iniţiative legislative

2. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 7 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate