ACTUALITATE, POLITICĂ, ECONOMIC

Hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului României din 18 mai 2022

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 18 mai 2022

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Prin actul normativ aprobat, Executivul a stabilit facilitatea temporară a scutirii de la plata impozitului şi a taxelor pentru majorarea voluntară a salariului minim cu 200 de lei.
Astfel, începând cu data de 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 2.550 lei lunar, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.750 lei lunar, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

De asemenea, începând cu aceeaşi dată, de această măsură beneficiază şi persoanele nou-angajate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.750 de lei.

Prevederile ordonanţei de urgenţă nu sunt aplicabile personalului salarizat potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordonanţa de urgenţă face parte din pachetul „Sprijin pentru România” şi completează măsurile cu caracter social destinate protejării populaţiei şi economiei.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului Naţional de Acţiune Privind Implementarea Sistemului European de Management al Traficului Feroviar

Prin acest act normativ, Executivul a aprobat Programul Naţional de Acţiune privind Implementarea Sistemului European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS), acţiune asumată în cadrul PNRR pentru trimestrul 2 al anului 2022, ca măsură de monitorizare a jalonului M70. Jalonul M70 se referă la implementarea unui nou program de acţiune ERTMS până în anul 2025.

ERTMS reprezintă documentul strategic şi programatic al României care integrează mai multe documente strategice, precum: Programul Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport din România pentru perioada 2021-2030 şi Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport călători şi marfă, corelându-se astfel cu Jalonul M69.

Programul de acţiune cuprinde etape clare pentru implementarea şi certificarea ERTMS pentru reţeaua central TEN-T pe termen mediu şi lung, actorii responsabili, estimările bugetare, precum şi măsuri privind capacitatea administrativă la nivel naţional al organelor notificate, astfel încât acestea să gestioneze integral procesul de certificare ERTMS pentru toate sectoarele avute în vedere în timpul construcţiei lor.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1302/2021 privind aprobarea Programului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă

Prin acest act normativ, se completează Hotărârea de Guvern nr.1302/2021 privind aprobarea Programului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă în sensul detalierii măsurilor privind creşterea traficului feroviar de marfă cu minimum 25% în 2026 faţă de 2020 precum şi creşterea numărului de călători pe căile ferate în medie cu 25%.
Aceste detalii au fost solicitate de către Comisia Europeană în contextul măsurilor asumate pentru îndeplinirea jalonului M69 privind Strategia de Dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 care condiţionează prima cerere de plată care va fi transmisă către România în luna mai 2022.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea reprezentării României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” R.A. Galaţi, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie pentru Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, Autostrada A2 Bucureşti – Cernavodă, Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, DN 1 Bucureşti – Ploieşti”

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie pentru Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, Autostrada A2 Bucureşti – Cernavodă , Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, DN1 Bucureşti Ploieşti”, estimat la o valoare totală de peste 112,8 milioane lei cu TVA. Investiţia se va derula pe o perioadă de 2 ani

Cele trei sectoare de autostradă şi sectorul de drum naţional incluse în acest proiect, a căror lungime însumată reprezintă circa o treime din lungimea autostrăzilor în operare din România, vor fi dotate cu infrastructură inteligentă rutieră uniform cu întreaga reţea naţională de autostrăzi. Ele vor fi integrate într-un Centru nou de Monitorizare şi Informare din cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti, asigurându-se astfel armonizarea serviciilor de informare a participanţilor la trafic şi a managementului reţelei rutiere cu sistemele inteligente de transport implementate în Uniunea Europeană.

Investiţia era necesară ca urmare a faptului că aceste sectoare de transport fiind proiectate şi construite în perioade diferite au în prezent o dotare total diferită faţă de setul minim de servicii inteligente de transport prevăzut de cadrul legislativ european în domeniu – fie nu au implementat sisteme inteligente de transport, fie au parţial instalate sisteme mai vechi, neconforme sau cu durată de viaţă expirată.

Finanţarea proiectului se va face din fonduri externe nerambursabile în cadrul perioadei de programare a Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

Actul normativ prevede prelungirea până în anul 2023 a Programului de Interes Naţional (PIN) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi demarate în 2018, respectiv „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate.”

Prelungirea derulării acestui PIN a fost adoptată pentru a da posibilitatea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului să implementeze planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri, pentru a asigura tranziţia persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituţii rezidenţiale de tip vechi, în alternativele de tip familial sau rezidenţial nou-înfiinţate.

Actul normativ adoptat de Guvern asigură cadrul legislativ necesar dezvoltării reţelei de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi, pentru perioada 2019-2023, precum şi prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate.

Astfel, în afara celor 39 de proiecte, prin care se propune înfiinţarea a 83 de locuinţe protejate, a 28 de centre de zi şi 11 centre respiro/centre de criză aflate în implementare si care se finalizează la 30.11.2022, în cadrul programului de interes naţional se propune o nouă sesiune de selecţie publică de proiecte de înfiinţare a serviciilor sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate care să se implementeze până la 30.11.2023.

În ceea ce priveşte bugetul alocat acestui program, Guvernul a prevăzut, pentru perioada 2018-2023, suma de 74,507 milioane lei.

Continuarea implementării programului de interes naţional se realizează la nivel judeţean de către DGASPC, în parteneriat cu ONG-uri şi autorităţile publice locale care pot pune la dispoziţie spaţiile necesare dezvoltării infrastructurii.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, finanţarea centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate se asigură exclusiv din bugetul judeţului sau al sectorului municipiului Bucureşti.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic de Boli Transmisibile

Documentul actualizează circuitul de raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic de boli transmisibile, conform directivelor europene în vederea optimizării şi armonizării raportării cazurilor de boală transmisibilă şi pentru o mai bună gestionare a alertelor.

Astfel, furnizorii de servicii medicale din sistemul public şi privat, cât şi cei din reţeaua sanitară aparţinând altor ministere, inclusiv cei din unităţile de asistenţă socială, au obligaţia de a raporta bolile transmisibile în Registrul Unic de boli transmisibile (RUBT), iar validarea datelor referitoare la bolile transmisibile va fi realizată de către medicul epidemiolog din direcţia de sănătate publică;

În Fişa unică de raportare a bolilor transmisibile vor fi incluse şi Infecţiile asociate îngrijirilor medicale, infecţia HIV / SIDA, tuberculoză, infecţia cu SARS – CoV-2.

Comunicatul Ministerului Sănătăţii: https://bit.ly/3NrGwRb

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Actul normativ reglementează modalitatea de acordare a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii preţurilor la combustibili operatorilor economici care efectuează transport rutier de mărfuri şi transport persoane.

Acest ajutor se acordă sub formă de grant, valoarea acestuia fiind de 50 de bani pe litrul de combustibil achiziţionat, dar nu mai mult de 400.000 de euro/firmă.

Bugetul total al schemei este de 300 de milioane lei, cu posibilitatea suplimentării prin:
– credite de angajament în vederea emiterii angajamentelor legale aferente deciziilor centralizatoare de compensare, pentru perioada 2022-31 iulie 2023;
– credite bugetare în vederea plăţii ajutorului de stat acordat în baza deciziilor centralizatoare de compensare, pentru perioada 2022-31 iulie 2023.

Ajutorul se acordă pentru combustibilul achiziţionat începând cu 30 de zile anterioare publicării în Monitorul Oficial.

De acest mecanism, vor beneficia aproximativ 3.000 de firme anual. Plata ajutorului de stat se va efectua până la finele anului 2023, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispoziţiilor de plată emise până la 31 decembrie 2022.
Schema va fi finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 martie 2022 şi la Paris la 23 martie 2022, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

Împrumutul convenit între România şi BDCE este destinat finanţării proiectului de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, precum şi a Programului privind construcţia de locuinţe de serviciu. Amendamentul aprobat acum prevede reducerea valorii împrumutului BDCE de la 175 de milioane EUR la 87,5 milioane EUR, reducerea numărului de unităţi locative care urmează a fi realizate şi extinderea datei de finalizare a proiectului cu 2 ani, de la 31 martie 2022 la 31 martie 2024. S-a avut în vedere faptul că, urmare a perioadei prelungite a pandemiei, sectorul construcţiilor a înregistrat o serie de efecte negative, crescând valoarea de referinţă de la 549 EUR/mp la 677/EUR mp, fără TVA.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, a unei părţi dintr-un imobil situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curţii de Conturi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, schimbarea destinaţiei unei alte părţi din acelaşi imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

Modificările aprobate de Executiv vizează actualizarea situaţiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, precum şi actualizarea valorii despăgubirilor acordate unor proprietari pentru imobilele proprietate private expropriate.

Astfel, au fost introduse în coridorul de expropriere şi imobile de tipul construcţiilor şi au fost reduse sau majorate suprafeţe de teren expropriate şi actualizate elementele de identificare şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor.

De asemenea, urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, a fost actualizată valoarea despăgubirilor individuale acordate unor proprietari pentru imobilele proprietate private expropriate.

În acest sens, Guvernul a aprobat suplimentarea sumei de 442.138 lei, prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 pentru despăgubiri, cu suma totală de 1.973.871,50 lei, conform hotărârilor definitive pronunţate de instanţele de judecată.

Sumele individuale se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare clădire C4 – Pavilion central – Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi”

Executivul a reaprobat indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare clădire C4 – Pavilion central – Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi”. De asemenea, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) îşi schimbă denumirea în Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi” (USV Iaşi).

Prin modificările aduse obiectivului de investiţii vor fi reproiectate complet amfiteatrelor A4 şi A5 din cadrul Facultăţii de Agricultură şi dotate cu echipamente didactice de ultimă generaţie, astfel încât cele două amfiteatre să devină spaţii etalon pentru orice unitate modernă de învăţământ universitar.

Valoarea totală a investiţiei este de 55 milioane lei, inclusiv TVA, din care valoarea investiţiei rămase de executat este de 27,7 milioane lei, inclusiv TVA. Durata lucrărilor rămase de executat este de 50 de luni.

Finanţarea investiţiei se realizează din veniturile proprii ale Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi” şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

Investiţia va contribui la creşterea nivelului de pregătire al studenţilor universităţii şi la intensificarea activităţilor recunoscute pe plan internaţional, oferind condiţii corespunzătoare tinerilor cercetători.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Găeşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea Pavilionului ‘H5’ – Secţia de Radioterapie din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti”

Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei noi clădiri pentru Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila Bucureşti, dotată cu echipamente de înaltă performanţă pentru radioterapie şi tratament pentru leziuni canceroase. Numărul estimat de pacienţi ce vor fi trataţi zilnic este de 80 persoane/aparat. (2 ture/zi).

Valoarea totală a investiţiei este de 57,978 milioane lei, inclusiv TVA.
Durata de execuţie a obiectivului de investiţii este de 12 luni.

Finanţarea obiectivului de investiţii se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, din venituri proprii ale Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol Davila Bucureşti, precum şi din alte surse legal constituite.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la Pavilionul ‘E’ din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti”
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”

Guvernul a aprobat proiectul de investiţii „Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”.

Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este necesară şi esenţială pentru asigurarea gestionării corecte a solicitărilor de plată, rezultate din implementarea Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Acestea vizează dezvoltarea componentelor de interfaţă existente şi a altor componente noi necesare conform cerinţelor specifice, apărute ca urmare a modificării legislaţiei europene, naţionale şi a regulilor organizaţionale.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3yOhW8O

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acceptării pentru statul român prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a unei donaţii de măşti faciale de uz medical făcută de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA şi darea în administrare a măştilor faciale de uz medical Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală

Potrivit acestei hotărâri, Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A. donează statului român un stoc de peste 90 milioane de măşti faciale de uz medical, care vor constitui un stoc de urgenţă medical.

Măştile, care se încadrează în clasa I de protecţie tip II R, vor fi distribuite, potrivit solicitărilor, către unităţile sanitare (UPU/CPU), serviciilor publice de ambulanţă (SABIF/SAJ).

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, este abilitat să îndeplinească formalităţile de acceptare a donaţiei în numele statului român.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii”Bucureşti – Ilfov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor române de scurtă şedere şi intrarea pe teritoriul României, pentru beneficiarii programului de burse doctorale şi de cercetare post doctorală „Eugen Ionescu”

Prin acest proiect, străinii care obţin anual burse doctorale şi de cercetare post-doctorală, în cadrul programului „Eugen Ionescu”, supuşi obligativităţii vizei de intrare în România, vor fi scutiţi de la obligativitatea prezentării punctuale a fiecărui document justificativ prin cumularea îndeplinirii condiţiilor urmărite de dispoziţiile normative, într-un singur document justificativ, respectiv adeverinţa de atestare a acordării bursei, semnată de reprezentantul desemnat al Ministerului Afacerilor Externe şi de un reprezentant al Agenţiei Universitare a Francofoniei pentru European Centrală şi de Est.

Totodată, studenţii care deţin deja o viză vor fi scutiţi de obligativitatea prezentării punctuale a documentelor care să justifice scopul şi condiţiile şederii lor pe teritoriul României.
Facilităţile vor fi acordate pentru o perioadă de 3 ani.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuţiei financiare voluntare asumate de România în cadrul Conferinţei Bruxelles privind viitorul Siriei şi al regiunii din 5 aprilie 2017 şi asumarea unei noi contribuţii voluntare cu prilejul Conferinţei Bruxelles VI din mai 2022
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

Actul normativ reactualizează valoarea taxelor miniere cuvenite statului român ca urmare a concesionării activităţilor miniere, în funcţie de rata inflaţiei. Astfel, taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune creşte de la 358 lei/km2 la 411 lei/km2, taxa anuală pentru explorare se stabileşte la 1651 lei/km2, de la 1437 lei/km2, iar taxa anuală pentru exploatare creşte de la 35.923 lei/km2 la 41.275 lei/km2.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Instituţiei de spectacole „ARTEXIM”, aflată în subordinea Ministerului Culturii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prelungirii programelor derulate de Reprezentanta UNICEF în România pentru perioada 2023-2027

Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, prelungirea programelor derulate de Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în România pentru perioada 2023-2027. Ministrul Afacerilor Externe, în numele Guvernului României, va transmite reprezentantului UNICEF în România o scrisoare de intenţie prin care să confirme decizia Guvernului privind continuarea a programelor de cooperare dintre România şi UNICEF pentru următorii 5 ani.

Conform procedurilor, continuarea cooperării cu UNICEF prin intermediul Programelor de ţară se face la solicitarea autorităţilor naţionale.

De-a lungul timpului, România a beneficiat din partea UNICEF de asistenţă tehnică şi financiară nerambursabilă care s-a concretizat în diferite moduri, precum activităţi de cercetare, studii şi analize pe diferite subiecte relevante, implementarea unor proiecte-pilot promovând inovarea socială şi intervenţii eficiente din punct de vedere al costului, care stau la baza dezvoltării politicilor publice relevante şi strategiilor naţionale sectoriale cu impact asupra copiilor. De asemenea, UNICEF a sprijinit operaţionalizarea unor politici publice şi a susţinut implementarea acestora prin proiecte la nivel local şi prin asistenţă în accesarea fondurilor structurale europene. În perioada acoperită de ultimul Program de ţară, UNICEF a implementat mai multe programe menite să îmbunătăţească incluziunea socială a copiilor din România, în sprijinul mai multor strategii naţionale (incluziune socială, drepturile copilului, educaţie şi sănătate), unul dintre cele mai de succes programe fiind Pachetul Minim de Servicii.

Măsurile cuprinse în proiectul noii strategii naţionale privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (2022-2027) reflectă noile priorităţi avute în vedere de autorităţi, iar obiectivele propuse prin noul Program de Ţară 2023-2027 pe care UNICEF urmează să îl deruleze în România în următorii 5 ani sunt în linie cu aceste noi priorităţi. Accentul se va pune pe copiii cei mai vulnerabili, pe cei care provin din medii socio-economice dezavantajate, aflaţi în îngrijire rezidenţială, copii cu dizabilităţi şi copiii din comunităţile de romi. Nu în ultimul rând, având în vedere ultimele evoluţii în plan internaţional, UNICEF va continua să sprijine răspunsul naţional al criza refugiaţilor ucraineni, atât timp cât va fi necesar.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării
Actul normativ vizează actualizarea cadrului juridic general ce reglementează cooperarea în domeniul apărării între România şi Republica Portugheză.

Ţinând cont de faptul că Acordul între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Naţionale al Portugaliei privind cooperarea în domeniul militar, aflat în prezent în vigoare, semnat la Bucureşti, la 10 iulie 1995, anterior aderării României la NATO şi UE, într-un alt context de securitate, a fost negociat un nou acord de cooperare în domeniu. Părţile intenţionează semnarea documentului cu ocazia vizitei prim-ministrului Republicii Portugheze, dl Antonio Costa, în România, în perioada 18-19 mai a.c.

Noul acord de cooperare va contribui la extinderea şi aprofundarea cooperării bilaterale, în domenii de interes comun, cât şi la întărirea colaborării în context NATO şi UE.

Astfel, principalele domenii de cooperare în domeniul apărării, potrivit noului Acord, vor fi: managementul şi planificarea apărării; participarea la exerciţii militare bilaterale şi multinaţionale; apărare cibernetică şi contracararea războiului de tip hibrid; instruirea şi educaţia personalului civil şi militar; managementul crizelor, operaţii de menţinere a păcii şi umanitare; logistică; schimb de informaţii în domeniul apărării; industrii şi tehnologii de apărare şi echipament militar; cercetare şi dezvoltare; geografie militară, geodezie, topografie, informaţii geospaţiale şi meteorologie; legislaţie militară; controlul armamentelor şi dezarmare; probleme de mediu; problematică de gen şi rolul femeilor în Forţele Armate; medicină militară; istorie militară şi publicaţii; activităţi cultural, sportive şi sociale.

IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1. DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE privind Sistematizarea şi simplificarea legislaţiei în domeniul deşeurilor şi Proceduri pentru îmbunătăţirea implementării schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din perspectiva mediului de Afaceri
Guvernul a luat act de acest document de politică publică.

Biroul de presă al Guvernului