EDUCAŢIE/CULTURĂ

Mari români. Vasile Lucaciu

Vasile Lucaciu s-a născut în 21 ianuarie 1852 în comuna Apa (jud. Satu Mare), ca fiu al învăţătorului Mihail Lucaciu şi soţiei acestuia, Iuliana Luca­ciu (născută Toth). Bunicul din partea tatălui a fost ţăran iobag. Studiile primare în satul natal, gimnaziale, liceale la Baia Mare, continuate la Ung­var şi Oradea. În anul 1868, cu ajutorul episcopului unit din Gherla, intră la Institutul de Teologie şi Filozofie din Roma, unde în anul 1874 îl termină cu “Magna cum laude”, obţi­nând titlul de doctor în filozofie şi teologie.

Reîntors acasă în anul 1875, dr. Vasile Lucaciu se căsătoreşte cu fata preo­tului din Potău (jud. Satu Mare), Paulina Serbac, fiind numit preot în Sîncraiul de pe Gruiu (jud. Sălaj). În anul 1878 devine profesor de teologie şi limba română la Gimnaziul din Satu Mare. În anul 1885 este numit (profesor)-preot în comuna Siseşti (jud. Mara­mu­reş).

În toată această perioadă intră în viaţa politică şi desfă­şoară o amplă şi intensă acti­vitate politică, luptând cu dinamism pentru desăvârşirea drepturilor naţio­nale ale românilor din Transil­vania. În anul 1887a fost ales membru în comitetul Partidului Naţional Român din Transilvania. Împreună cu alţi membri ai comitetului P.N.R. din Transilvania pregă­tesc şi tipăresc (cu ajutorul lui Eugeniu Brote) textul “Memo­randumului din 1892”, care va fi înaintat împăratului Austro-Ungariei de la Viena – Francisc Joseph I în original cu iscăli­turile a 300 de delegaţi (per­soane). Acest act (Memoran­dumul) denunţă politica intole­rantă şi abuzurile săvârşite de guvernele de la Budapesta faţă de poporul român. Îm­păratul refuză “Memoran­du­mul” şi-l trimite guvernului de la Budapesta, guvern care înscenează un proces de “trădare” autorilor Memoran­du­mului. Procesul se încheie cu condamnarea autorilor (inculpaţilor) între două luni şi cinci ani de închisoare. Cea mai mare pedeapsă o pri­meşte Vasile Lucaciu, fiind considerat principalul vinovat. Astfel, “Leul de la Siseşti”, după cum era denumit de popor, datorită tenacităţii şi capacităţii de luptă pentru drep­turile naţionale ale româ­nilor ardeleni, revine pentru a doua oară în temniţa celulei de la Seghedin, în mai 1894, alături de Ioan Raţiu şi Iuliu Coroian.

În anii 1894 şi 1895, în Transilvania şi România au loc mari manifestaţii de protest ale maselor populare, care sunt alături de inculpaţi şi dezaprobă atitudinea şi hotă­rârea guvernului de la Buda­pesta. Ziarul “Tribuna” din Si­biu publică scrisoarea des­chisă trimisă de condamnatul dr. Vasile Lucaciu, poporului român, spunând: “Nu sunt eu martir naţional! Suntem trei milioane de martiri români…”. La 14 septembrie 1895, la insistenţele lui Carol I al Ro­mâ­niei şi în urma întrevederilor ce au urmat cu împăratul Francisc Joseph I al Austro-Ungariei, acesta hotărăşte eliberarea condamnaţilor. În toamna anului 1907, dr. Vasile Lucaciu candidează şi reu­şeşte să devină membru în Parlamentul de la Budapesta, unde ţine un discurs moderat, arată starea naţiunii române; nu este contra naţiunii maghiare, ci contra concep­ţiilor politice greşite adoptate de guvern. La adunarea populară din august 1911 – Ţinutul Haţegului, dr. Vasile Lucaciu se exprimă: “Jos cu tirania, să trăiască libertatea, egalitatea şi frăţietatea între toate popoarele”. În anul 1914, dr. Vasile Lucaciu împreună cu Octavian Goga se refugiază în România, unde desfăşoară o amplă activitate politică de unire a Transilvaniei cu Ro­mânia. În Bucureşti, dr. Vasile Lucaciu, sprijinit de perso­nalităţi marcante ale vieţii poli­tice cum sunt: Nicolae Iorga, Take Ionescu, Nicolae Titu­lescu, Barbu Şt. Delavrancea, Mihail Sadoveanu şi mulţi alţii, reuşesc să înlăture de la con­ducerea “Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor” pe germanofilii Alexandru Marghiloman şi pe V. C. Arion, care susţineau intrarea Româ­niei în război de partea Puterilor Centrale (Germania, Austro-Ungaria) şi să preia conducerea la 29 decembrie 1914 a noii Ligi, denumind-o “Liga pentru unitatea naţio­nală a tuturor românilor”, lup­tând pentru intrarea României în război de partea Antantei (Rusia, Franţa şi Anglia).

La începutul anului 1915, dr. Vasile Lucaciu pleacă în Italia, unde susţine cauza dreaptă a românilor şi italienilor de dezrobire din Imperiul Austro-Ungar. În primăvara anului 1917, guvernul Româ­niei însărcinează pe dr. Vasile Lucaciu şi Octavian Goga să meargă în Rusia pentru elibe­rarea prizonierilor români de aici (care au fost înrolaţi în armata austro-ungară) şi tre­cerea lor de partea României şi Rusiei. Dr. Vasile Lucaciu şi Octavian Goga, ca reprezen­tanţi ai României, reuşesc acest lucru, formând detaşa­mente de voluntari români cu centrul la Darniţa. Din Rusia, delegaţia română formată de data aceasta din dr. Vasile Lucaciu (conducător dele­gaţie) împreună cu Ioan Moţa şi Vasile Stoica, pleacă în anul 1917 (aprilie) în S.U.A.  La 5 iulie 1918, toate organizaţiile româ­neşti din S.U.A. se întrunesc la Washington într-un Con­gres şi cu această ocazie proclamă “Liga Naţională Română” formată din peste 15.000 de membri. Peste o lună (august 1918), dr. Vasile Lucaciu pleacă la Paris şi împreună cu Take Ionescu (preşedinte) – vicepreşedinţi dr. Vasile Lu­caciu, O. Goga, C. Angelescu, I. Th. Florescu formează un “Consiliu naţional al unităţii tuturor românilor” (asemă­nător celui din SUA) – congres ce garanta realizarea unităţii tuturor românilor – de creare a unui stat naţional român. Acest “Consiliu Naţional al Unităţii Tuturor Românilor” a fost recunoscut atât de guvernul francez cât şi de guvernul S.U.A.

Spre sfârşitul vieţii, dr. Vasile Lucaciu se retrage şi se stabileşte la Satu Mare pe o stradă de la marginea oraşului şi moare uitat de toată lumea la 28 noiembrie 1922. Este înmor­mântat în ziua de 1 Decembrie 1922 – zi ce a fost decretată doliu naţional.