ACTUALITATE

POCU a lansat trei ghiduri de finanțare. Depunerea proiectelor începe luna aceasta

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat Ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor – măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.7. – Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, Obiectivul specific 6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile, Obiectivul specific 6.10.-Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

Acest apel finanțează proiecte prin mecanismul competitiv dedicate creșterii accesului și echității în învățământul superior din România, prin asigurarea de sprjin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 71.091.764 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post – doctorat

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat Ghidul solicitantului – condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 227/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Acest apel finanțează activități destinate îmbunătățirii tranziției de la educație la viața activă a participanților din învățământul terțiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 84.705.882 euro, dedicate regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%,iar cofinanțarea națională de 15%.

Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori”  – Etapa a III-a mecanismului DLRC, aprobat prin Ordinul Ministrului 225/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv restrâns, cu depunere în MySMIS începând cu data de 24.04.2018, ora 10.00 și până în data de 24.05.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare în cadrul etapei II a mecanismului DLRC.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv restrâns este de 14.329.460,75 euro, contribuția UE și cofinanțarea națională.