ULTIMA ORĂ, ACTUALITATE

Primăria Bistrița a finalizat documentația tehnică pentru modernizarea iluminatului public

În această perioadă, Primăria Bistrița se pregătește să depună proiectul ,,Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrița și localitățile componente” la Agenția de Dezvoltare Regională pentru a obține finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional.

Mai jos vă prezentăm o parte a raportului de specialitate la studiul de fezabilitate ce urmează a fi aprobat în Consiliul Local în ședința de miercuri după amiază.

,,În prezent, în multe zone ale municipiului Bistrița se constată existența unui iluminat public neconform, fără a fi realizate nivelele de iluminare recomandate de normele europene. Conform standardelor UE trebuie îndeplinite o serie de cerințe minime impuse , fără însă a supradimensiona sistemele. În caz contrar ne putem confrunta cu apariția poluării luminoase și implicit cu o serie de costuri ridicate nejustificate.

Necesitatea realizării acestui studiu a fost determinată de nevoia de îmbunătăţire a calității serviciului de iluminat public în municipiu, astfel încât fiecărui cetăţean să-i fie asigurat, într-o manieră performantă şi nediscriminatorie, accesul la acest serviciu.

Prin realizarea acestui studiu de fezabilitate s-a efectuat o analiză privind modernizarea iluminatului public din Mun. Bistrița și localitătile componente prin care se urmărește realizarea următoarelor obiective :

 • Îmbunătățirea securității și siguranței cetățenilor pe timp de noapte;
 • Creearea unui habitat plăcut cu posibilitatea orientării personale și îmbunătățirea confortului personal;
 • Asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale;
 • Diminuarea cheltuielior de funcționare a sistemului de iluminat public prin:
 • reducerea consumului de energie electrică prin aplicarea conceptului de energy-saving;
 • reducerea cheltuielilor de întretinere;
 • valorificarea potențialului nocturn al municipiului;
 • punerea în valoare a obiectivelor arhitectonice prin realizarea unui iluminat corespunzător;
 • realizarea unui sistem de iluminat coerent și flexibil la scara întregului oraș;
 • scăderea poluării mediului;
 • folosirea unor aparate de iluminat de tip ECO cu impact redus asupra mediului atât din punct de vedere al consumului de energie electrică, cât și de reciclare după sfârșitul perioadei de viață.

Pentru realizarea unui iluminat public modern, principiile avute în vedere la elaborarea studiului au fost:

– continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

– adaptarea la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunitătii locale;

-satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

– tarifarea pe baza de competiție a serviciului prestat;

– administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

-respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

– armonizarea recomandărilor standardelor privind iluminatul public cu, necesitătile și normele locale în acest domeniu.

În vederea  realizării obiectivelor de mai sus s-a tratat sistemul de iluminat la scara întregului oraș, și a localităților componente, ținând cont de tendințele dezvoltării urbanistice de durată.

Astfel s-au identificat și precizat următoarele:

 • clasificarea străzilor, în functie de importanța lor și densitatea traficului;
 • zonele de risc (ieșirile din stațiile de salvare, pompieri, poliție , vecinătatea școlilor, intersecții importante, locuri cu vizibilitate redusă , treceri de pietoni);
 • cartierele sau zonele din oraș defavorizate din punct de vedere al securității locuitorilor pe timp de noapte;
 • spațiile publice care conțin elemente de valoare pentru patrimoniu;
 • clădirile și monumentele care vor trebui puse în valoare;
 • stabilirea priorităților de acțiune;
 • stabilirea necesarului de extinderi având în vedere dezvoltarea Orașului;

Pentru a avea baza de pornire s-a efectuat un audit propriu al actualului sistem de iluminat public din Mun. Bistrița și localitățile componente prin care s-a identificat situația aparatelor de iluminat, a stâlpilor și dispunerea lor pe străzi.

Ținând seama de prevederile ghidului de finanțare ale Programului Operaţional Regional 2014-2020,domeniul de intervenție ILUMINAT PUBLIC, unde sunt impuse constrângeri legate de actul de proprietate asupra străzilor pentru care se pot finanța lucrări de modernizare a iluminatului public, studiul a fost limitat doar la acele străzi pentru care deținem acte de proprietate conforme cu prevederile ghidului.

Concluziile acestui audit au stat la baza elaborării celor două scenarii ale studiului de fezabilitate:

 • Scenariul 1 vizează înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu altele având consum mai redus,completarea corpurilor acolo unde este necesar, extinderea sistemului de iluminat public și telegestiune.
 • Scenariul 2 cuprinde aceleași acțiuni, mai puțin extinderea sistemului de iluminat public.

Pentru ambele variante durata de execuție a lucrărilor va fi de 24 luni.

Proiectantul recomandă scenariul 1 care prevede  lucrări de modernizare, reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public pe un număr de 87 de străzi și 2 zone de parcuri/parcări.

Pentru evaluarea impactului financiar s-a făcut o analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu. Valoarea totală a investiției (fără TVA) este de 13.302,050 mii lei, din care C+M (fara TVA) 13.594,060 mii  lei.

Capacități  –    Nr. de zone beneficiare ale proiectului – 89 din care:

-Străzi – 87

-Parcuri/parcări -2

 • aparate de iluminat înlocuite -1.139 buc.
 • aparate de iluminat completate – 310 buc.
 • Extinderi de rețele – 21,28 km

– 745 buc. Corpuri de iluminat

Prin aplicare acestui studiu se previzionează o reducere cu minim 40% a consumului de energie electrică consumată de sistem, față de situația actuală, în condițiile neaplicării niciunei metode de reducere prin telegestiune și până la 60% prin aplicarea acestei reduceri în condițiile păstrării unui nivel de iluminare acceptabil.