ACTUALITATE

Primăria Bistrița stabilește cuantumul impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul 2018

 

Primăria Bistrița a afișat pe site-ul primăriei și la serviciul de relații cu publicul proiectele privind stabilirea taxelor și impozitelor datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2018.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările, se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul de relaţii publice, str. Gheorghe Şincai nr. 2, până la data de 31.10.2017 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-231046 sau prin e-mail, la adresa: [email protected]
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi la Centrul de relaţii publice al Primăriei, în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2.

La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, în municipiul Bistriţa, s-au avut in vedere prevederile  Legii nr.227/2015  privind Codul fiscal.

În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale )

Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale, prin aprobarea  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost datorate în principiu următorilor factori:

– eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual  în funcţie de natura juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura juridică a persoanei fizice/juridice, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială sau nerezidenţială (comercială);

– reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;

– încurajarea investiţiilor;

– impactul  în bugetele  autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară.

Resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor locale sunt următoarele:

 1. impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, respectiv:
 2. a) impozitul şi taxa pe clădire;
 3. b) impozitul şi taxa pe teren;
 4. c) impozitul pe mijloacele de transport;
 5. d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
 6. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
 7. f) impozitul pe spectacole;
 8. g) taxele speciale;
 9. h) alte taxe locale;
 10. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale, precum şi dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;
 11. taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege.

Începând cu 1 ianuarie 2016, în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Guvernul a adus modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi terenuri, respectiv în funcţie de destinaţia acestora.

Având în vedere aceste aspecte legislative, a faptului că în anul 2016 au fost aduse modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi teren, care au produs creşteri ale veniturilor fiscale, precum şi că majoritatea contribuabililor, atât persoane juridice, cât şi persoane fizice, se confruntă cu dificultăţi economico-financiare, executivul propune, pentru anul 2018, menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2017, cu excepţia taxelor pentru folosirea locurilor publice din pieţe, târguri şi Complex de agrement Heidenfeld care vor fi majorate în medie cu 1-5 lei (creştere a colectării cu 25% faţă de anul 2017).

Potrivit Legii nr. 227/2015 pentru anul 2018, executivul propune acordarea următoarelor  facilităţi fiscale:

– acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal;

– anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2017 mai mici de 40 lei, conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;

– scutirea impozitului/taxei pentru:

 1. a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 2. b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 3. c) clădirile folosite ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri, terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) clădirile noi cu destinaţie de locuinţă, realizate în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirile cu destinaţie de locuinţă, realizate pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

– scutirea taxelor de autorizare pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie,în condițiile în care proprietarul utilizează bunul imobil numai pentru activități necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit;

– reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru lucrările destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;