ACTUALITATE

Rezultatele dezbaterilor din ședința ordinară a Consiluiului Local al municipiului Bistrița

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrița au fost convocați la ședința ordinară programată pentru ziua de 24 mai 2018. Rezultatele dezbaterilor sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării unei delegaţii a municipiului Bistriţa la Jubileul de 25 de ani de Parteneriat dintre oraşul Wiehl (Germania) şi oraşul Hem (Franţa), de la Wiehl, Germania, din perioada 1 – 4 iunie 2018
adoptat cu voturi 18 pentru și 2 împotrivă în forma prezentată de inițiator

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2018 în cadrul celei de-a doua sesiuni de selecţie, în conformitate cu Hotărârea nr.2/31.01.2018 a Consiliului local al municipiului Bistriţa
adoptat cu voturi 18 pentru în forma prezentată de inițiator

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.187/30.09.2009, cu modificările și completările ulterioare
adoptat cu voturi 20 pentru, în forma prezentată de inițiator

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile situate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Slătinița
adoptat cu voturi 20 pentru, în forma prezentată de inițiator

5. Proiect de hotărâre privind încredinţarea mandatului special domnului Administrator public al municipiului Bistriţa, Avram George, în calitate de reprezentant al municipiului Bistriţa, să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziţie publică nr.1908/02.09.2016 a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi SC SUPERCOM S.A., prin încheierea Actului adiţional nr.7
adoptat cu voturi 14 pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri în forma prezentată de inițiator

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii nr. 122/31.08.2017 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Bistrita a cheltuielilor care nu se finanteaza prin Programul naţional de dezvoltare locală, pentru obiectivul de investitii “ Drum de acces si utilitati aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistriţa”, judetul Bistrita- Nasaud Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița
adoptat cu voturi 14 pentru și 7 abțineri în forma prezentată de inițiator

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița
adoptat cu voturi 19 pentru, 1 împotrivă și 1 abținere cu următoarele modificări:

modificare Comisia juridică şi administraţie publică locală:
1. Art.8. lit. l) se modifică și va avea următorul cuprins:
“l) Cupoanele de pensii, soţ şi soţie, pentru acordarea reducerii cu 50% a tarifului de parcare, în cazul în care media pensiilor nu depăşeşte salariul minim net pe economie.”
2. Art.16. alin.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) – Persoanele pensionate, care îndeplinesc condiţiile de participare la procedura de atribuite/licitare a locurilor de parcare, pot beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de parcare, cu condiţia ca venitul mediu net/membru de familie să se încadreze sub salariul minim net pe economie.”
3. Art.39 se modifică și se completează cu un aliniat nou care va avea următorul cuprins:
„(2) – Prioritate au cetăţenii care nu au acces auto în curtea imobilului şi nu deţin o suprafaţă de cel puţin 2,5 m x 6 m pentru parcarea autoturismului.”

propunere Diana Morar: ART.I. – Art.2 lit.c din Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița se modifică și va avea următorul cuprins:
”c) prin transmitere SMS: 0,17 euro + TVA/30 minute, din care se virează Primăriei municipiului Bistrița 0,67 lei/SMS, posibilitate de plată care va opera după modificarea programului informatic” şi 0,35 euro + TVA/oră, din care se virează Primăriei municipiului Bistrița 1,35 lei/SMS;
ART.II. – Art.7 alin.1 lit.c din Capitolul IV. ”Sistemul de plată. Reguli aplicabile” din Anexa nr.1 ”Regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Bistrița” la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița se modifică și va avea următorul cuprins:
”c) plata tarifului prin SMS: 0,17 euro + TVA/30 minute, din care se virează Primăriei municipiului Bistrița 0,67 lei/SMS, posibilitate de plată care va opera după modificarea programului informatic” şi 0,35 euro + TVA/oră, din care se virează Primăriei municipiului Bistrița 1,35 lei/SMS;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița
respins cu voturi 7 pentru, 6 împotrivă și 8 abțineri în forma prezentată de inițiator

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi domnii Herzog Marius Remig, Brand Monika şi Grameth Jutta, pentru imobilul construcţie în suprafaţă de 332,70 mp şi teren în suprafaţă de 809,87 mp, situat în municipiul Bistriţa, strada Parcului nr.22, în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr.8 Bistriţa
adoptat cu voturi 21 pentru în forma prezentată de inițiator

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe rămase libere în urma renunţării foştilor beneficiari
adoptat cu voturi 20 pentru, în forma prezentată de inițiator

11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru realizarea lucrărilor de modernizare, extindere şi schimbarea destinației construcţiei proprietatea numiţilor Ploscar Marin şi Ploscar Garofița, situată în municipiul Bistriţa, strada Cloșca nr.2, pe terenul înscris în CF Bistriţa nr.61841, coproprietar Statul Român
adoptat cu voturi 19 pentru în forma prezentată de inițiator

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bistriţa prin Poliţia Locală, şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, în scopul derulării campaniei „fii pietOM! Asigură-te!”, pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt sunt implicaţi pietoni
adoptat cu voturi 19 pentru în forma prezentată de inițiator

13. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator unic neasociat şi aprobarea Scrisorii de aşteptări la Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL
adoptat cu voturi 14 pentru și 4 abțineri în forma prezentată de inițiator

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureşanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița
adoptat cu voturi 20 pentru în forma prezentată de inițiator

15. Proiect de hotărâre privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Bistriţa, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice
adoptat cu voturi 17 pentru și 4 abțineri în forma prezentată de inițiator

16. Proiect de hotărâre privind redenumirea Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa în Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa, cu păstrarea personalităţii juridice, şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare
adoptat cu voturi 14 pentru, 4 împotrivă și 3 abțineri în forma prezentată de inițiator

17. Diverse
Plângere prealabilă nr. 25148 / 28.03.2018 formulată de către Societățile AMA VENDICE SRL, VAIDA COM SRL, privind modoficarea dispozițiilor art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița, nr. 80 / 29.06.2017 privind prelșungirea unor contracte de închiriere încheiate pentru terenurile aparținând domeniului publical municipiului Bistrița pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de chioșcuri.
nu a fost admisă plângerea prealabilă – voturi 7 pentru, 11 împotrivă și 3 abțineri

Vremea

Bistrita Bistrita-Nasaud Romania
Soare
Soare
9°C
Vânt: 4 km/h S